• C O N C E P T | HUISHOUDELIJK REGLE­MENT EFC PW 1885

   

  Artikel 1 -  Algemene bepalingen

  1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Enschedese Footballclub “Prinses Wilhelmina” 1885, hierna te noemen "de vereni­ging" is bij notariële akte opgericht op 31 augustus 1885 en is gevestigd te Enschede.
  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onver­bre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 21 april 2023.

   

  Artikel 2 -  Leden

  a.         De vereniging bestaat uit:

              - pupillen en aspiranten

              - junioren

              - senioren

              - leden van verdienste

              - ereleden

  b.         Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.

  c.         Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

  d.         Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

   

  Artikel 3 -  Leden van verdienste en ereleden

  1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten jegens de vereni­ging op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn be­noemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
  2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Ereleden hebben alle rechten van de leden. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zoals betaling van contributie. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.
  3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

   

  Artikel 4 - Het lidmaatschap

  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken, dan wel via de website van de vereniging te verkrijgen aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.
  2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
  4. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dienst schriftelijk of per e-mail te geschieden aan de secretaris van de vereniging (e-mail: secretaris@efcpw.nl). Redenen voor opzegging en geldende opzeggingstermijnen zijn vastgelegd in artikel 7 van de Statuten.

   

  Artikel 5 - Aanneming van leden

  Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris namens het bestuur genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

   

  Artikel 6 - Rechten en plichten van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de Statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
  3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
  4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
  5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
  6. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
  7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.
  8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de KNVB.

   

  Artikel 7 – KNVB-boetes

  Boetes opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, dienen door de leden zelf te worden betaald.

   

  Artikel 8 - Clubkleuren

  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

  a.   Shirt: verticaal rood-wit-blauw gestreept (inclusief de mouwen), rode boord;

  b.   Broek: zwart;

  c.    Kousen: zwart, rood-wit-blauwe boord.

   

  Artikel 9 - Bestuur

  1. De samenstelling van het bestuur is vastgelegd in artikel 9 van de Statuten.
  2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaan­ga­ande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
   1. de algemene leiding van zaken;
   2. de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
   3. het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
   4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.
   5. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand, met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 leden van het be­stuur zulks wensen.
   6. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
   7. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen. 

  Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkre­gen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen sta­ken, beslist terstond het lot.

   

  Artikel 10 - Het dagelijks bestuur

  1. Het bestuur kan krachtens artikel 10, lid 3 van de Statuten een dagelijks bestuur benoemen, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.
  2. Taken van de voorzitter:
   1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
   2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.
  3. Taken van de secretaris:
   1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.
   2. heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van vereni­gingswege zijn toever­trouwd;
   3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
   4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;
   5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.
  4. Taken van de penningmeester:
   1. beheert de gelden van de vereniging;
   2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
   3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
   4. voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;
   5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

   

   

  Artikel 11 - Bestuursverkiezing

  1.       Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens een door het bestuur bij zijn aantreden op te stellen rooster.

  2.       De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten

            dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaar­lijkse vergadering waarin de

            bestuursverkiezing aan de orde is.

            In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopen­d te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.

  3.       Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid­heidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Artikel 12 – Boek- en verenigingsjaar

  Het boek- en verenigingsjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

   

  Artikel 13 - Kascommissie

  1. Conform artikel 12, lid 3, sub a van de Statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.
  2. De kascommissie bestaat uit drie leden.
  3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de pen­ningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­mees­ter na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
  4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penning­meester te dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het finan­ciële beheer te doen.

   

  Artikel 14 - Overige commissies

  1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder meer het (afde­lings)bestuur, de (afde­lings) vergade­ring en de com­missies.
  2. Er zijn geen vaste commissies. Commissies worden ingesteld indien bij een verenigingsorgaan hiertoe de behoefte bestaat.
  3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.
  4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie zo nodig in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huis­hou­delijk reglement.
  5. Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per verenigings­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
  6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
  7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.

   

   

  Artikel 15 – Vertrouwenscontactpersoon

  1.   De vereniging kent een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP kan een lid van de vereniging zijn               (eventueel een bestuurslid), maar kan ook een externe, onafhankelijke persoon zijn.

  2.   De VCP wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene vergadering, voor   een periode van drie jaar.

  3.   De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die een vraag heeft over of                  te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, binnen de vereniging.

  4.   De VCP neemt strikte vertrouwelijkheid in acht over hetgeen bij hem/haar wordt gemeld in het kader van grensoverschrijdend gedrag en wat daarmee samenhangt.

  5.   De VCP is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. De VCP   rapporteert jaarlijks – en strikt anoniem – aan de algemene vergadering.

  6.   De algemene vergadering kan een Reglement VCP vaststellen, waarin taken en bevoegdheden van        de VCP nader worden uitgewerkt.

  7.   De contactgegevens van de VCP wordt bekendgemaakt via de nieuwsbrief van de vereniging.

   

   

  Artikel 16 - Kostenvergoedin­gen

  Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

   

  Artikel 17 - Gebouwen van de vereniging

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

   

  Artikel 18 - Wedstrijden

  1. De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.
  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (afdelings)bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afde­lings)bestuur.
  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.
  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.
  5. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de KNVB toestem­ming is verleend.
  6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen, geschiedt aanteke­ning in een daar­toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

   

  Artikel 19 - Aansprakelijkheid van de leden

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.
  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aan­spra­kelijk worden gesteld.

   

  Artikel 20 - Representatie

  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

  1. huwelijk van een lid;
  2. geboorte zoon/dochter van een lid:
  3. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte­duur;
  4. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het zie­ken­huis;
  5. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
  6. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
  7. bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
  8. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

   

  Artikel 21 – De nieuwsbrief

  De vereniging kent geen clubblad of cluborgaan, maar – in plaats daarvan – een (digitale) nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt op onregelmatige basis, indien daartoe volgens het bestuur aanleiding bestaat.

  De nieuwsbrief wordt ook op de website van de vereniging geplaatst.

  De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. De redactie en verspreiding van de nieuwsbrief worden geregeld door de secretaris, in overleg met de overige bestuursleden.

   

  Artikel 22 - Sponsoring

  Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

   

   

  Artikel 23 – Kwijtschelding van contributie

  Het bestuur kan (gedeeltelijke) kwijtschelding van contributie verlenen aan een lid van de vereniging, indien dit lid daarom verzoekt en indien de door dit lid aangevoerde, individueel bepaalde bijzondere omstandigheden hiertoe, naar de mening van het bestuur, voldoende aanleiding geven.

   

   

  Artikel 24 – Verplichting tot het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging

  1.    Naast de verplichtingen van de leden, zoals omschreven in artikel 5 van de Statuten en artikel 6 van

         dit reglement, is elk van de vereniging tevens verplicht om – indien het bestuur daarom verzoekt -

         tenminste 2 maal per verenigingsjaar werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de vereniging.

  2.    Deze werkzaamheden zijn onbezoldigd, worden bepaald door het bestuur en kunnen bestaan uit

         onder andere:

         - bardiensten tijdens trainingsavonden, wedstrijddagen, toernooien en andere op de accommodatie

         en ten behoeve van de vereniging georganiseerde activiteiten en evenementen, 

         - onderhoudswerkzaamheden (zowel regulier als incidenteel);

         - ondersteuning bij door of namens de vereniging georganiseerde activiteiten en evenementen;

         - het fungeren als (assistent-)scheidsrechter (zowel tijdens competitie- en/of bekerwedstrijden als

         tijdens toernooien op de accommodatie van de vereniging);

         - etcetera, etcetera.

  3.    Leden die al fungeren als bestuurs- en/of commissielid van de vereniging zijn vrijgesteld van deze

         verplichtingen.                                        

   

  Artikel 25 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
  2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.

   

  Artikel 26 - Slotbepalingen

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
  2. Na vaststelling van het reglement wordt de tekst ervan zo spoedig moge­lijk en met verwijzing naar de datum van de desbetreffende algemene vergadering, via de nieuwsbrief en de website bekend gemaakt aan de leden.
  3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het plaatsen van de nieuwsbrief, waarin de tekst van het regle­ment en/of eventuele wijzigingen zijn opgeno­men, op de website van de vereniging.
  4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

   

   

   

  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 24 november 2023,

   

   

  Namens het bestuur van de vereniging,

   

   

  De voorzitter:                                         De secretaris:

   

   

   

   

   

  (B. Snijders)                                         (M. Stienstra)