• Op vrijdag 23 november 2018 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van E.F.C. Prinses Wilhelmina 1885 plaatsvinden. De vergadering begint om 20.00 uur.

   

   

   

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen ALV 2017
  4. Mededelingen Bestuur
  5. Ontwikkelingen op het Diekman
  6. Financieel jaarverslag
  7. Contributie
  8. Verslag kascommissie
  9. Verkiezing kascommissie
  10. Pauze
  11. Overige commissies
  12. Verkiezing en benoeming bestuursleden
   1. Verkiesbaar
    1. Martin Stienstra (secretaris)
    2. Jelle Bakker (herbenoeming ?? vice-voorzitter)
    3. Bram Krijnen  (herbenoeming - penningmeester)
    4. Paul Benneworth (herbenoeming ?? vice-secretaris)
    5. Alfred Stobbelaar (herbenoeming ?? algemeen lid)
   2. Aftredend en niet herkiesbaar: -
   3. Aanblijvend wegens 1e jaar termijn:
    1. Ben Snijders (voorzitter)
    2. Koos van der Meer (vice-penningmeester)
  13. Jubilea en bedankjes
  14. Rondvraag
  15. Sluiting

  Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

  Bestuur E.F.C. P.W. 1885