• Hierbij de agenda voor de ALV van 22 november 2019.

   

  1. Opening door de voorzitter

   

  2. Ingekomen stukken

   

  3. Notulen ALV 2018

   

  4. Mededelingen Bestuur

      a. FEV

      b. Overig

   

  5. Ontwikkelingen op het Diekman

   

  6. Financieel jaarverslag

   

  7. Contributie

   

  8. Verslag kascommissie

   

  9. Verkiezing kascommissie

   

  10. Pauze

   

  11. Overige commissies

   

  12. Verkiezing en benoeming bestuursleden

   

      a. Verkiesbaar

          i. Ben Snijders (herbenoeming voorzitter)

          ii. Koos van der Meer (herbenoeming vice-penningmeester)

          iii. Sietse van Vlierberghe (aspirant algemeen bestuurslid)

          iv. Peter Rebergen (aspirant algemeen bestuurslid)

          v. Kees van Zanten (aspirant algemeen bestuurslid)

          vi. Richard Wubbels (aspirant algemeen bestuurslid)

   

   

      b. Aftredend en niet verkiesbaar:

          i. Jelle Bakker

          ii. Alfred Stobbelaar

          iii. Paul Benneworth

          iiii. Bram Krijnen

   

      c. Aanblijvend wegens 1e jaar termijn:

          i. Martin Stienstra (secretaris)

   

      d. Vacature: penningmeester

   

  13. Jubilea en bedankjes

   

  14. Rondvraag

   

  15. Sluiting